قالیچه گلستان | مهر سرمه ای | Persian Ditan 波斯地毯

قالیچه گلستان قالیچه گلستان
آویسا